Pałac Myślęta

Cennik / Regulamin Obiektu

 • Komnata 1- osobowa – 290 zł
 • Komnata 2- osobowa – 400 zł
 • Komnata 3- osobowa – 550 zł
 • Komnata 4- osobowa – 650 zł
 • Apartament Książęcy  ( 2 osoby )– 550 zł
 • Apartament Królewski ( 2 osoby) – 650 zł

Ceny zawierają podatek VAT.

W cenę komnaty/apartamentu wliczone jest śniadanie oraz korzystanie ze strefy mokrej SPA (basen, minibrodzik dla dzieci, jacuzzi, sauny suchej, leżanek ceramicznych, łączki słonecznej).
Doba noclegowa rozpoczyna się o godzinie 14:00, a kończy o godzinie 12:00 dnia następnego.
Dzieci do 1 roku – pobyt bezpłatny bez świadczeń .

Posiadamy monitorowany, bezpłatny parking.
Zwierzęta domowe mile widziane. Przyjmujemy tylko małe psy i koty po wcześniejszym uzgodnieniu z recepcjonistą . Nie przyjmujemy zwierząt domowych groźnych. Opłata za zwierze domowe 30 zł/ dobę.

Oferujemy specjalne ceny dla grup zorganizowanych (wesela, konferencje, grupy turystyczne, szkolenia). Aby dowiedzieć się więcej prosimy o kontakt telefoniczny:
23/697 30 93, +48 606 746 198 lub e-mailowy:palac@palacmysleta.pl

REGULAMIN OBIEKTU PAŁAC MYŚLĘTA

§1 PRZEDMIOT REGULAMINU

 • 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie obiektu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty pobytowej, jak również poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zaliczki lub całej należności za pobyt w obiekcie. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
 • 2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie obiektu „Pałac Myślęta”.
 • 3. Regulamin jest dostępny do wglądu w Recepcji , a także na stronie obiektu www.palacmysleta.pl

§2 DOBA NOCLEGOWA

 • 1. Komnaty, apartamenty wynajmowane są na doby noclegowe.
 • 2. Doba noclegowa trwa od godziny 14:00 do godziny 12:00 dnia następnego.
 • 3. Prośbę o przedłużenie doby noclegowej Gość powinien zgłosić w recepcji jak najszybciej. Obiekt Pałac Myślęta może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu w przypadku  wykorzystania wszystkich miejsc noclegowych (komnat, apartamentów) lub w przypadku Gości nie przestrzegających obowiązującego regulaminu.
 • 4. Pałac Myślęta zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w obiekcie w przypadku nie dokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy pobyt.

§3 REZERWACJA I MELDUNEK

 • 1. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi Recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie karty pobytowej.
 • 2. Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.
 • 3. Osoby niezameldowane w obiekcie mogą gościnnie przebywać w komnacie, apartamencie od godziny 8:00 do godziny 22:00.
 • 4. Obiekt Pałac Myśleta może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzeniu szkody na mieniu obiektu lub mieniu Gości, szkody na osobie Gościa, pracowników obiektu lub innych osobach przebywających w obiekcie.
 • 5. Obiekt Pałac Myślęta może natychmiastowo wymeldować Gości, którzy podczas swojego pobytu rażąco naruszyli Regulamin obiektu, zachowują się agresywnie, niszczą mienie obiektu lub mienie Gości, pracowników obiektu.
 • 6. Rezerwacja nosi miano gwarantowanej, jeżeli zostanie dokonana przedpłata w  wysokości 30% wartości w terminie 7 dni od dnia złożenia rezerwacji. Brak zadatku może skutkować anulowaniem rezerwacji.
 • 7. W przypadku odwołania rezerwacji pokoju lub niepojawieniu się Gościa w zaplanowanym terminie w Obiekcie, zadatek nie zostaje zwrócony. W przypadku nie pojawienia się Gościa w dniu rezerwacji w Obiekcie zostanie naliczona opłata obciążająca Gościa za cały okres rezerwacji .
 • 8. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby noclegowej, obiekt nie zwraca opłaty za daną dobę noclegową .
 • 9. W przypadku wymeldowania Gościa który naruszył rażąco Regulamin obiektu, obiekt nie zwraca opłaty za pobyt, a obciąża gościa za wyrządzone szkody

§4 USŁUGI

 • 1. Obiekt „ Pałac Myślęta” świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem.
 • 2. Obiekt ma obowiązek zapewnić Gościom:
 • – warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku,
 • – bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania w tajemnicy informacji o Gościu,
 • – profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w Obiekcie,
 • – sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie.
 • 4. Dodatkowo na życzenie Gościa, Obiekt świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
 • – udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą,
 • – budzenie o wyznaczonej godzinie,
 • – przechowywanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w depozycie obiektu w czasie pobytu Gościa w Obiekcie z zastrzeżeniem § 6 ust. 4 Regulaminu,
  – przechowanie bagażu Gościa,
 • – zamawianie taksówki.

§5 ODZPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

 • 1. Dzieci poniżej 12. roku życia powinny znajdować się na terenie Obiektu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
 • 2. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Obiektu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Obiekt zastrzega sobie możliwość obciążenia karty kredytowej Gościa za wyrządzone szkody po jego wyjeździe.
 • 3. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Obiekt może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań Obiektu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Obiektu.
 • 4. Każdorazowo Gość opuszczający komnatę, apartament, ze względów bezpieczeństwa, powinien wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi na klucz.
 • 5. Obiektowi przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do Obiektu w przypadku opóźnienia z uregulowaniem płatności za pobyt lub nieuregulowaniem należności za świadczone usługi.

§6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ OBIEKTU

 • 1. Obiekt ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami kodeksu cywilnego.
 • 2. Gość powinien zawiadomić Recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 • 3. Obiekt odpowiada z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną wyłącznie, jeśli przedmioty te zostały oddane na przechowanie do depozytu Obiektu.
 • 4. Obiekt zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do depozytu obiektu przedmiotów o dużej wartości, znacznych kwot pieniężnych, przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu oraz przedmiotów wielkogabarytowych, których nie można umieścić w depozycie.
 • 5. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt, niezależnie od tego, czy pojazdy te zostały zaparkowane na parkingu Obiektu czy poza terenem Obiektu.
 • 6. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności finansowej względem Gościa za zdarzenia losowe nie wynikające z bezpośredniej winy obiektu , miedzy innymi zdarzenia powstałe w skutek złych warunków atmosferycznych oraz epidemiologicznych ( np. wirusy ) . W przypadku obaw przed skutkami zdarzeń epidemiologicznych oraz atmosferycznych koszty rezerwacji nie zostaną zwrócone przez obiekt .

§7 ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

  • 1. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w komnacie, apartamencie przez wyjeżdżającego Gościa, będą odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt.
  • 2. W przypadku nie otrzymania od Gościa  dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy, Obiekt przechowa powyższe przedmioty na koszt właściciela przez okres dwóch miesięcy, a po upływie tego okresu przedmioty te przejdą na własność Obiektu. Artykuły spożywcze będą przechowywane przez 24 godziny.

§8 CISZA NOCNA

   • 1. W Obiekcie obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 7:00 rano.
   • 2. Obiekt zastrzega sobie możliwość zakłócenia porządku dnia w przypadku prac : remontowych , rewitalizacyjnych , koszenia trawy , odśnieżania , usuwania skutków powstałych w wyniku złych warunków atmosferycznych np. usuwanie powalonych drzew .

§9 REKLAMACJE

   • 1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług.
   • 2. Wszelkie reklamacje przyjmuje Recepcja.
   • 3. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług.

§10 POSTANOWIENIA DODATKOWE

  • 1. Obiekt akceptuje obecność zwierząt. Zwierzęta mogą przebywać na terenie Obiektu za dodatkową opłatą. Jednakże właściciel zwierzęcia jest zobowiązany do trzymania go w taki sposób, aby nie stanowił zagrożenia dla innych Gości i personelu. Gość ma obowiązek usunąć wszelkie nieczystości pozostawione przez zwierzę na terenie Obiektu.
  • 2. W Obiekcie i jego bezpośrednim otoczeniu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu pozna wyznaczonymi miejscami, przeznaczonymi do tego celu.
  • 3. W komnatach, apatmentach nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych – broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych.
  • 4. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) przez Pałac Myślęta, Myślęta 1, 13-214 Uzdowo dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w Obiekcie, korzystania przez Gościa z pozostałych usług świadczonych przez Obiekt. Zgodnie z dyrektywą RODO z dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego Rozporządzeniem RODO), Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania. Szczegóły w Polityce Prywatności Obiektu Pałac Myślęta .
  • 5. Zakazuje się prowadzenia na terenie Obiektu akwizycji i sprzedaży obnośnej.
  • 6. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie Obiektu, powodowania nieprzyjemnych zapachów, ani innych rzeczy, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości Obiektu.
  • 7. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w komnatach, apartamentach i ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawianiem mebli i wyposażenia, nie naruszającym ich funkcjonalność i bezpieczeństwo korzystania.

§11 POKOJE EKO

“POKOJE EKO” – Jako jedni z pierwszych w Polsce oferujemy , na życzenie Gości , pokoje EKO czyli pozbawione wszelkich urządzeń emitujących promieniowanie , które może być szkodliwe , takich jak odbiorniki TV , monitory itp. Prawdziwy odpoczynek tylko w pokoju EKO .
Na życzenie Gościa , SNFP – Stowarzyszenie Niezależna Fonografia Polska – nieodpłatnie wypożycza Gościowi Odbiornik TV do własnego , osobistego użytku , na okres pobytu w Obiekcie . Nowoczesne odbiorniki telewizyjne można bezpłatnie wypożyczyć w naszej recepcji . Oczywiście ostateczna decyzja należy do naszych Gości .

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Dowiedz się więcej.